Lijfzijn!, Psychomotorische therapie en Training, is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Lijfzijn! is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Lijfzijn! verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Lijfzijn! gebruikt uw naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, email om contact met u te kunnen opnemen.

Bij minderjarige cliënten zal Lijfzijn! ook de gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres ) van beide ouders vastleggen. Indien in het belang van de behandeling/begeleiding legt Lijfzijn! de volgende gegevens vast: huisarts, school van de minderjarige client.

Het Burger Service nummer (BSN)

Lijfzijn! zal uw BSN alleen gebruiken in het kader van de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Langdurige Zorg.

Bijzondere gegevens

Lijfzijn! zal alleen in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening of sociale dienstverlening bijzondere gegevens verwerken. Onder bijzondere gegevens vallen godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken met betrekking tot de seksualiteit, of strafrechtelijke gegevens.

Beroepsprofiel

Als therapeut van Lijfzijn! houd ik mij aan de richtlijnen van het beroepsprofiel van de FVB, welke na te lezen zijn op www.fvb.nl Ook houd ik mij aan de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Om die reden ga ik als volgt om met uw gegevens:

1.Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

Als uw gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Ik vraag u dit schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegreden te vermelden. Ik zal binnen 3 maanden beoordelen of tot vernietiging wordt overgegaan.

3. Beroepsgeheim

Voor mij als vaktherapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

4. Minderjarigen

Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Informatiewijze

Ik informeer de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake. Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst. Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de beroepscode. Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier. Zie behandelovereenkomst. Ik vraag bezoekers van mijn site om hun naam, e-mailadres e.d. in te vullen. Ik leg uit waarvoor deze persoonsgegevens zijn en wat ik ermee doe.

Dossier

Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim. Via de behandelovereenkomst zal ik toestemming vragen aan een cliënt om casuïstiek geanonimiseerd te mogen gebruiken voor Supervisie en Intervisie.

In het cliëntendossier zal ik indien nodig ook eerdere hulpverleningstrajecten vastleggen en eventueel uw zorgverzekeringsnummer.

U heeft recht op inzage in uw dossier. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Ik neem een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt door u zelf opgehaald.

Ik informeer u als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling; dit gebeurt alleen met uitdrukkelijke toestemming van uzelf.

Beveiliging van uw gegevens

Lijfzijn! zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord. Ook werk ik met papieren dossier, deze bewaar ik in een afgesloten kast. Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden. Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik er voor dat mijn software optimaal beveiligd is.

Zorglink is de leverancier waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten.

Data lekken

Als vaktherapeut meld ik direct (binnen 72 uur na het datalek) bij de Autoriteit Persoonsgegevens als dit leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt.

Ik meld dit bij u als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer. Dat kan het geval zijn als er gegevens van gevoelige aard zijn gelekt (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) die door derden kunnen worden misbruikt.

Ik heb afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word daardoor tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest.

2021