Algemene Voorwaarden

Lijfzijn!

Psychomotorische therapie en Training

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, wil ik u graag informeren middels deze Algemene Voorwaarden. Op deze manier weet u waar u aan toe bent en wat u van mij mag verwachten.

Beroepsprofessionaliteit

• Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie (NVPMT). Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.fvb.vaktherapie.nl

• Ik handel volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.

• In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met mij te bespreken en te kijken of we er samen uit kunnen komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze is te vinden op de FVB website (www.fvb.vaktherapie.nl).

Behandeling

• In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.

• Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.

• De sessies duren 50 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

• Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin ik zowel mondeling als schriftelijk verslag doe over uw ontwikkelingen binnen de therapie.

• Ik heb een geheimhoudingsplicht en ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.

• Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO).

• Op het moment dat ik ziek ben vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

• In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

Aanvulling bij behandeling van kinderen:

• De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.

• Er wordt een behandelplan opgesteld. Middels evaluatieverslagen worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Deze worden besproken tijdens oudergesprekken.

• Ik heb een geheimhoudingsplicht en ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan ik met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen.

• Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.

• Wanneer ik van mening ben dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), is het mijn plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Tevens heb ik de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties.

Kosten

• De kosten per therapiesessie bedragen € 90,- Voor een uitgebreid overzicht van tarieven zie mijn website www.lijfzijn.nl

• U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat ik lid ben van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie (NVPMT), aangesloten bij de FVB.

• Op het eind van de maand krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u tevens gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

• Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.

• De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Annulering van de therapie

• Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

Contactgegevens

Lijfzijn!

Psychomotorische Therapie en Training

Marleen Glas

www.lijfzijn.nl

06-28560643

info@lijfzijn.nl